Hoolekogu

Hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse
arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu 
koosseisu ühe kuni kaks esindajat. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu
koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks
ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.


Lasteaia hoolekogu 2018/2019 õppeaastal
 

Heddi Põld

Tõrukeste rühma esindaja, hoolekogu esinaine

poldheddi@gmail.com

Annika Vestel

Käbikeste rühma esindaja

annikavestel1@gmail.com

Jane Tänak

Urvakeste rühma esindaja

jane.tanak@gmail.com

Karle Aksalu

Pähklikeste rühma esindaja

karleaksalu@gmail.com

Sirje Juhkam

Õpetajate esindaja

juhkamsirje@gmail.com

Maiu Raun

Pidaja esindaja

maiu.raun@saaremaavald.ee