Arenguvestlus

Lapse arenguvestlus

Arenguvestluse eesmärgiks on:

  • Selgitada välja lapsevanema ootused lapse arengu suhtes, anda tagasisidet lapse arengust lasteaias ning saavutada kokkulepped lapse edasiseks arendamiseks.
  • Nõustada vajadusel lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimustes.
  • Tõhustada lapsevanemate aktiivsust osalemaks lasteaia töös, tunnetada ühisvastutust lapse arengu ja selle tulemuse eest.

Arenguvestlust viiakse läbi üks kord aastas.

Õpetajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu lapsevanema kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele.