Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse
arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu 
koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu
koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks
ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002

Lasteaia hoolekogu 2020/2021 õppeaastal

Jane TänakTõrukeste rühma esindajajane.tanak@gmail.com
Maret IgnatovitšKäbikeste rühma esindaja,
hoolekogu aseesinaine
marits2805@gmail.com
Tiina LuksUrvakeste rühma esindaja,
hoolekogu esinaine
tiina.luks@gmail.com
Liivia NahkurPähklikeste rühma esindajaliivia.nahkur@gmail.com
Ülle VallasteÕpetajate esindajavallaste@gmail.com
Maarja PildreSaaremaa valla esindajamaarja.pildre@saaremaavald.ee