Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse
arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu 
koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu
koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks
ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002

Lasteaia hoolekogu 2021/2022 õppeaastal

Jane TänakTõrukeste rühma esindajajane.tanak@gmail.com
Tiiu NaagelKäbikeste rühma esindajatnaagel@gmail.com
Tiina LuksUrvakeste rühma esindajatiina.luks@gmail.com
Elmi PunaPähklikeste rühma esindajaelmipuna@gmail.com
Ülle VallasteÕpetajate esindajavallaste@gmail.com
Maarja PildreSaaremaa valla esindajamaarja.pildre@saaremaavald.ee