Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse
arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu 
koosseisu ühe kuni kaks esindajat. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu
koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks
ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002

Lasteaia hoolekogu 2019/2020 õppeaastal

Karle AksaluHoolekogu esimees,
Tõrukeste rühma esindaja
karleaksalu@gmail.com
Annika VestelKäbikeste rühma esindajaannikavestel1@gmail.com
Riina VoogUrvakeste rühma esindajariina_kaasik@hotmail.com
Liivia NahkurPähklikeste rühma esindajaliivia.nahkur@gmail.com
Sirje JuhkamÕpetajate esindajajuhkamsirje@gmail.com
Maiu RaunSaaremaa valla esindaja maiu.raun@saaremaavald.ee